روانشناسی بازار

ژوئن 28, 2020
تعیین حد سود و ضرر

حد ضرر و حد سود در تحلیل تکنیکال

تعیین حد سود و ضرر فرض میکنیم فردی در نقطه A نمادی را با هدف رسیدن به نقطه B خریداری میکند و از نظر ایشان سهم وی از A به B حرکت خواهد کرد. حال اگرشرایطی پیش آید که این امر اتفاق نیوفتد و سهم دچار ریزش شود، ان شخص هر روز بر ضررش افزوده میشود. بنابراین باید نقطه ای تعریف گردد که اگر […]